www.vreemdelingenland.com

 

HELP | SITEMAP | ZOEKEN | VRAGEN INFODESK: waarmee kunnen wij u helpen?

 

 

Nieuws · IND-infobladen · Wie-is-Wie · Thema · Voting Poll · Vreemdelingenland · Prijsvraag · Fun · Other languages

 

 

Vreemdelingenland heeft uw steun

hard nodig. Wordt vandaag nog lid!

 

VREEMDELINGENLAND

09AUG2001

 

 

 Doelstelling  

Vreemdelingenland is een initiatief van verontruste garantstellers. Vreemdelingenland is een onafhankelijke organisatie en stelt zich ten doel een belangrijke bijdrage te leveren aan de kennis van en meningsvorming over het Nederlandse en Europese vreemdelingenbeleid.

Het verstrekt informatie, verricht onderzoek, initieert het debat, zet aan tot nadenken over het gevoerde beleid, aansluitend bij de behoefte en belangstelling van garantstellers en vreemdelingen.

Het beheert een unieke website met meer dan 400 webpagina's en een intern informatiesysteem (met nog veel meer informatie dan op de website), verzorgt actuele informatie en documentatie, organiseert evenementen zoals Informatie Dagen voor toekomstige garantstellers en discussies.

Vreemdelingenland komt op voor de belangen van garantstellers en vreemdelingen, pleit voor eerlijke, inzichtelijke en geïntegreerde aanvraagprocedures binnen redelijke termijnen voor alle direct belanghebbenden, pleit voor afschaffing van onredelijke bedingen, en die zich verzet tegen onredelijke gedragingen van wie dan ook. Zij verleent advies en bijstand aan garantstellers of aan een groep garantstellers van wie de belangen parallel lopen. Bij de belangenbehartiging vertegenwoordigt Vreemdelingenland het standpunt van de garantsteller.
Tevens informeert Vreemdelingenland (aankomende) garantstellers over alles wat voor de betrokkene van belang kan zijn. Zij is dus bij uitstek de belangenbehartiger van de garantstellers.
Ook vreemdelingen kunnen op Vreemdelingenland een beroep doen.
Zowel de garantsteller en/of de vreemdeling kan in een onderling geschil Vreemdelingenland inroepen voor een bemiddelingspoging. Vreemdelingenland hanteert daarbij een soortgelijke procedure als bij de Geschillencommissies. Het voordeel voor de betrokkenen is dat dan niet een ingewikkelde, langdurige en dure rechtsprocedure behoeft te worden gevolgd.
Vreemdelingenland wil een serieuze en kritische gesprekspartner bij de verschillende overheidsdiensten zijn in zaken als regulier verblijf, inburgeringtrajecten, naturalisatie, visa, en vreemdelingentoezicht. Het gaat daarbij niet uitsluitend om de uitvoering van het huidige beleid maar ook over beleidsvoornemens.

Vreemdelingenland: wenst een betere garantverklaring en heeft daartoe een eigen garantverklaring opgesteld wil zorgen voor een fiscale constructie die beter aansluit op de financiële situatie van de garantsteller wenst een grotere openheid in vreemdelingrechtelijke procedures wenst uitsluitend verstrekking van een afhankelijke verblijfstitel in het kader van een aanvraag voor een verblijfsvergunning bij partner wenst dat aanvragen door vreemdeling én de garantsteller worden ondertekend onderhoudt contacten met overheidsdiensten wil het draagvlak voor de integratie van nieuwe Nederlanders vergroten.

Integratie betekent voor Vreemdelingenland dat primair een zinvolle samenwerking ontstaat en blijft bestaan tussen de Nederlander en de nieuwe Nederlander, de vreemdeling; en secundair dat de nieuwe Nederlander zijn of haar weg weet in de Nederlandse samenleving. Voor de nieuwe Nederlander, de vreemdeling betekent dat hij of zij kennis neemt van zijn of haar partner en van de andere Nederlanders, en van Nederland. Bijvoorbeeld door het volgen van inburgeringtrajecten. Voor de Nederlander dat hij kennis kan nemen van de cultuur waar de nieuwe Nederlander, de vreemdeling, vandaan komt. Bijvoorbeeld door het volgen van cursussen. Integratie is dus een tweezijdige zaak. Integratie is voor Vreemdelingenland een belangrijke zaak. Het is duidelijk dat een relatie tussen een Nederlander en de nieuwe Nederlander, de vreemdeling, tot extra problemen kan leiden. Het is ook voor de Nederlandse samenleving van belang dat dergelijke relaties - net als elke andere relatie - tot succes leiden. Mislukking van een relatie kan behalve pijn voor de direct betrokken partners ook leiden tot maatschappelijke kosten, zoals een beroep op de collectieve voorzieningen. In voorkomende gevallen kan het leiden tot een financiele ramp voor degene die de garantverklaring heeft ondertekend.

Vreemdelingenland ziet in ieder geval de volgende taken tot haar pakket behoren en heeft op deze punten voor garantsteller c.q. vreemdeling een duidelijke toegevoegde waarde: biedt door middel van haar unieke website www.vreemdelingenland.com een uitstekende mogelijkheid om informatie te verzamelen Rechtsbijstand en rechtsbescherming van degenen die de garantverklaring hebben ondertekend of willen ondertekenen; het aanbieden van een betere garantverklaring Voorlichting aan degene die de garantverklaring heeft ondertekend of wil ondertekenen over de mogelijke gevolgen van de ondertekende garantverklaring en over het land waar zijn of haar partner vandaan komt Behartiging van de belangen van garantstellers in het algemeen bij alle overheidsdiensten Voorlichting aan en maatschappelijke orientatie - taal, onderwijs en werk - van vreemdelingen in Nederland. De nieuwe Nederlander, de legale vreemdeling, moet zich uiteraard ook in Nederland thuis voelen. Het is tenslotte nu zijn of haar land. Om succes te hebben, is het belangrijk dat hij of zij weet wat Nederlanders denken. Dat de nieuwe Nederlander zijn of haar weg weet in de Nederlandse samenleving. Inburgeren is een langdurig, zwaar en veeleisend proces. Onderzoek op dit punt geeft aan dat vele jaren nodig zijn voordat een vreemdeling volledig in een land is opgenomen.

Van de vreemdeling mag worden verwacht: dat hij/zij de Nederlandse taal zowel in geschrift als mondeling leert beheersen dat hij/zij respect heeft voor de Nederlandse wet dat hij/zij openheid geeft over de gedraging naar zowel de Nederlandse samenleving als naar de garantsteller dat hij/zij daadwerkelijke pogingen doet kennis over de Nederlandse samenleving te vergaren en in de Nederlandse samenleving te integreren

De vreemdeling mag van Vreemdelingenland verwachten dat: Vreemdelingenland de vreemdeling daadwerkelijk helpt en ondersteunt bij overheidsdiensten Na afloop van de procedure kan de vreemdeling uiteindelijk vrij reizen in de gehele Europese Unie; volledig kiesrecht: actief en passief; gelijke rechten en plichten als iedere Nederlander  

 

 Werkwijze

Vreemdelingenland biedt uitsluitend diensten aan via Internet. Heeft u nog geen internet-aansluiting? Neem dan voor een internet-aansluiting contact op met een internet-provider. U vindt ze in de Gouden Gids in de rubriek internet-diensten.

De informatie die Vreemdelingenland aan garantstellers en vreemdelingen (maar ook aan andere belangstellenden) ter beschikking stelt, vindt u op de webpagina’s van Vreemdelingenland. Deze informatie vindt u op www.vreemdelingenland.com en is GRATIS. De website is 24 uur per dag, waar dan ook ter wereld, beschikbaar (in het Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans en soms ook in andere talen).

Daarnaast kan een ieder aan Vreemdelingenland vragen stellen. Voorbeelden U moet een garantverklaring ondertekenen: u twijfelt of u moet tekenen? U ontvangt van een overheidsdienst een brief en u weet er geen raad mee. De vreemdeling of de overheid komt zijn afspraak niet na en u dreigt hierdoor schade te lijden. U vraagt zich af of u de garantverklaring kunt beeindigen. De relatie is verbroken. Wat nu? Moet de garantsteller dan toch voor de vreemdeling betalen? U wordt over de beslissing op de aanvraag voor een verblijfsvergunning niet geinformeerd door vreemdeling noch door overheid. Wat dan? De vreemdeling wil Nederlands of een cursus volgen. Welke mogelijkheden zijn er? Deze voorbeelden zijn wellicht een goede reden om een Strippenkaart te bestellen. Vreemdelingenland geeft adviezen aan garantsteller en aan vreemdeling (tenzij de garantsteller hiermee niet akkoord gaat).
Een Strippenkaart kunt u bestellen via de INFODESK van VREEMDELINGENLAND. Voor het geldende tarief zie “Tarieven in het kort”.

Speciaal voor garantstellers geeft Vreemdelingenland de Garantenkrant uit. Deze krant bevat specifieke informatie over de garantverklaring en onderwerpen die de garantsteller betreffen. Voor het geldende tarief zie “Tarieven in het kort”.

Voor uitwerken van adviezen, voeren van correspondentie, en het voeren van voeren/begeleiden van gerechtelijke procedures kan de garantsteller en de vreemdeling (tenzij de garantsteller hiermee niet akkoord gaat) bij Vreemdelingenland terecht. Voor het geldende tarief zie “Tarieven in het kort”.

Informatie over vreemdelingenzaken kan ook worden verkregen op de Informatiedagen van Vreemdelingenland. De Informatiedag wordt in Utrecht gehouden. U krijgt daar meer informatie over aanvraagprocedures, over de vele overheidsdiensten en de garantverklaring. U kunt ook vragen stellen. Voor het geldende tarief zie “Tarieven in het kort”.

Veel informatie in folders afkomstig van overheidsdiensten, is ook beschikbaar in een andere taal dan het Nederlands. Vreemdelingenland zoekt voor u uit welke folders dit zijn; en vraagt deze folders bij de desbetreffende diensten aan. De folders zijn gratis. U betaalt uitsluitend voor het uitzoeken en het laten aanvragen van de geschikte folders. Voor het geldende tarief zie “Tarieven in het kort”.

De vreemdeling kan de aanvraag voor een verblijfsvergunning, inburgeringstraject, naturalisatie, kortom elke aanvraag, door Vreemdelingenland laten verzorgen. Voor het bepalen of de vreemdeling naar Nederland mag inreizen en of hij/zij in Nederland mag verblijven kan de vreemdeling GRATIS gebruik maken de door Vreemdelingenland speciaal ontwikkelde HELPWIJZER®. De HELPWIJZER® maakt duidelijk of de vreemdeling Nederland mag inreizen en/of in Nederland mag verblijven, welke voorwaarden gelden en welke procedure de vreemdeling moet volgen. De HELPWIJZER® is op de website te vinden in de rubriek Aanvraag verblijfsvergunning. De garantsteller kan daar direct een aanvraag voor een verblijfsvergunning indienen.
Iedere nieuwkomer in Nederland kan een inburgeringstraject volgen (het begrip nieuwkomer is ruimer dan het begrip vreemdeling; vreemdelingen zijn personen die niet over de Nederlandse nationaliteit beschikken. Belgen, Duitsers, Fransen, Surinamers, Egyptenaren, Turken, etc. zijn vreemdelingen. Antillianen en Arubanen zijn echter geen vreemdelingen maar wel nieuwkomers). Voor sommige nieuwkomers is het volgen van een inburgeringtraject wettelijk verplicht. In de eerste plaats kan de nieuwkomer de Nederlandse taal leren. Het goed kunnen lezen en schrijven van een taal is belangrijk om in een ander land met succes te kunnen leven en werken. Daarnaast leert de nieuwkomer meer over hoe de Nederlandse samenleving 'functioneert'. Wat is de Tweede Kamer? Wat zijn verkiezingen? Wat is het sociale zekerheidssysteem? enz. Er zijn verschillende soorten inburgeringtrajecten.
Na langer verblijf kan de vreemdeling nieuwe aanvragen voor een verblijfsvergunning en een aanvraag om naturalisatie indienen.
Elke keer moet de vreemdeling en/of de garantsteller zich verdiepen hoe de aanvraag in elkaar zit. Dat is bij Vreemdelingenland niet nodig. Vreemdelingenland verzorgt én bewaakt alle aanvragen. De vreemdeling én de garantsteller hebben sterk baat bij een dergelijke handelwijze. Er is nu voor vreemdelingen en garantstellers één adres: Vreemdelingenland ! Meer hoeft u niet te weten.
Voor het geldende tarief zie “Tarieven in het kort”.

Binnen alle abonnementen ontvangt u GRATIS de Nieuwsbrief. 

 

 Tarieven in het kort
Overheidsmaatregelen en prijswijzigingen voorbehouden
Alle tarieven zijn gebaseerd op vooruitbetaling

Web-service

GRATIS

Lid worden van Vreemdelingenland
* Inclusief GRATIS nieuwsbrief

Aanvraag via INFODESK

GRATIS

Strippenkaart (2 vragen, geldigheid 1 jaar)

€ 11,35  (NLG 25,00)

Strippenkaart (5 vragen, geldigheid 1 jaar)

€ 22,70 (NLG 50,00)

Strippenkaart (onbeperkt, geldigheid 1 jaar uitsluitend voor particulieren)

€ 90,75 (NLG 200,00)

Intrekken garantverklaring

€ 22,70 (NLG 50,00)

Pakket

€ 125,00 (NLG 275,00)

Informatiepakket

€ 16,00 (NLG 35,00)

Juridische advies (door advocaat)

Voorschot wordt berekend op basis van 4 uur tegen € 125,00 per uur)

€ 500,00 voorschot

 

 Adressen

INTERNET: www.vreemdelingenland.com 

INFODESK: www.vreemdelingenland.com/infodesk

 

 Voorwaarden

1. Gebruik van de diensten van Vreemdelingenland kan uitsluitend plaatsvinden op de wijze zoals Vreemdelingenland dit op haar site http://www.vreemdelingenland.com vermeldt.

2. De strippenkaart heeft een looptijd van 1 jaar. Binnen deze looptijd kunnen afhankelijk van het aantal strippen van kaart vragen worden gesteld. Indien de strippenkaart aan het einde van de looptijd niet verbruikt is, vervalt het zonder recht op enige vergoeding.

De diverse diensten van Vreemdelingenland kennen daarnaast aanvullende voorwaarden.

 

 Tot slot ...

Vreemdelingenland is het eerste project dat (toekomstige) garantstellers de mogelijkheid biedt zich veel beter te oriënteren op hun toekomst. Wij hebben zeker niet de wijsheid in pacht. Uw reactie, op- en aanmerkingen stellen wij dan ook graag op prijs.
Stuur uw bericht naar de INFODESK van VREEMDELINGENLAND. Alvast hartelijk dank voor uw reactie ! 


DISCLAIMER Hoewel de informatie op deze website met zorg is samengesteld en Vreemdelingenland deze informatie steeds actueel tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. Tevens is Vreemdelingenland niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites, waarnaar gelinkt wordt. Alle rechten op het materiaal op deze website komen toe aan Vreemdelingenland.


Vreemdelingenland is voor al uw juridische problemen en vragen op vreemdelingengebied. Wij zitten voor u klaar om uw vragen te beantwoorden. Vragen en opmerkingen kunt u stellen via onze INFODESK www.vreemdelingenland.com/infodesk. Deze service is met name bedoeld voor degenen die een garantverklaring willen ondertekenen. Ook anderen kunnen van onze dienstverlening profiteren. 

 

 

 

Voor vreemdelingenzaken ga je naar www.vreemdelingenland.com